Servicevoorwaarden ("Voorwaarden")

Voorwaarden en bepalingen van world-camps.org

De volgende voorwaarden (gezamenlijk deze "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van world-camps.org, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten aangeboden op of via world-camps.org (de "Website").

Lees de Voorwaarden zorgvuldig door voordat u World Camps gaat gebruiken, want door de Website te gebruiken accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn en u te houden aan deze Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf 12 juli 2018. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Website en deze Voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken en u vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze Website na dergelijke wijzigingen houdt een erkenning in van de gewijzigde Voorwaarden en een instemming om u te houden aan en gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden.

Gedrag op de website

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via de Website.

Door informatie te plaatsen in of anderszins gebruik te maken van een communicatiedienst, chatroom, message board, nieuwsgroep, softwarebibliotheek of andere interactieve dienst die voor u beschikbaar is op of via deze Website, stemt u ermee in dat u geen inhoud - inclusief tekst, communicatie, software, afbeeldingen, geluiden, gegevens of andere informatie - zult uploaden, delen, plaatsen of anderszins zult verspreiden of de verspreiding ervan zult bevorderen, die:

- onwettig, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op andermans privacy, onrechtmatig is, expliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen bevat (met inbegrip van maar niet beperkt tot seksueel taalgebruik van gewelddadige of bedreigende aard gericht op een ander individu of een groep individuen), of anderszins onze regels of ons beleid schendt
- een persoon of een groep personen slachtoffert, kwelt, vernedert of intimideert op grond van godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etnische afkomst, leeftijd of handicap
- Inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, recht van publiciteit of ander eigendomsrecht van een partij
- ongeoorloofde of ongevraagde reclame, junkmail of bulkmail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, elke andere vorm van ongeoorloofd aandringen, of elke vorm van loterij of gokken inhoudt
- softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die ontworpen of bedoeld zijn om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken, of om gegevens of andere informatie van derden te beschadigen of daar ongeoorloofde toegang toe te verkrijgen
- zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief een van onze werknemers of vertegenwoordigers

Wij onderschrijven noch aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van enig materiaal dat geüpload of ingediend wordt door derde gebruikers van de Website. In het algemeen controleren, monitoren of bewerken wij de inhoud niet die door gebruikers van communicatiediensten, chatrooms, message boards, nieuwsgroepen, softwarebibliotheken of andere interactieve diensten wordt geplaatst en die beschikbaar kunnen zijn op of via deze Website.

Wij en onze agenten hebben echter het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die, naar onze mening, niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere regels van gebruikersgedrag voor onze Website, of die anderszins schadelijk, verwerpelijk of onnauwkeurig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige mislukking of vertraging in het verwijderen van dergelijke inhoud. U stemt hierbij in met een dergelijke verwijdering en doet afstand van elke vordering tegen ons die voortvloeit uit een dergelijke verwijdering van inhoud.

U stemt ermee in dat wij te allen tijde en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap, account of andere verbinding met onze site zonder voorafgaande kennisgeving aan u kunnen beëindigen wegens schending van een van de bovenstaande bepalingen.

Bovendien erkent u dat wij onze volledige medewerking zullen verlenen aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, met inbegrip van samenwerking met rechtshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke strafbare feiten.

Intellectueel eigendom

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, erkent u en stemt u ermee in dat alle inhoud die u op deze Website wordt aangeboden, beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van World Camps.

U mag de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of de specifieke leverancier van de inhoud. Behalve een enkele kopie voor persoonlijk gebruik, mag u geen documenten of informatie van deze Website kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de specifieke leverancier van de inhoud, en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voordat u auteursrechtelijk beschermd materiaal dat beschikbaar is op deze Website hergebruikt.

Websites van derden

Deze Website kan u doorlinken naar andere sites op het internet of op een andere manier verwijzingen bevatten naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten die door andere partijen worden aangeboden. Deze websites kunnen informatie of materiaal bevatten die sommige mensen als ongepast of aanstootgevend kunnen ervaren.

Deze andere websites en partijen staan niet onder onze controle, en u erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, of enig ander aspect van de inhoud van dergelijke sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in verwijzingen naar andere partijen of hun producten en diensten. De opname van een dergelijke link of verwijzing wordt louter gemakshalve aangeboden en impliceert geen goedkeuring van, of associatie met, de Website of partij door ons, noch enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet.

Afwijzing van garanties, aansprakelijkheidsbeperkingen en schadeloosstelling

Uw gebruik van World Camps is geheel voor uw eigen risico. De Website wordt aangeboden "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is". Wij wijzen alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit uw gebruik van de Website, en u stemt ermee in ons te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die voortvloeien uit uw schending van de rechten van een derde partij. U erkent dat u slechts een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie hebt om de Website te gebruiken. Omdat de Website niet vrij is van fouten of bugs, stemt u ermee in dat u de Website zorgvuldig zult gebruiken en geen manieren zult gebruiken die kunnen leiden tot verlies van uw eigendom of informatie of die van derden.

Termijn en beëindiging

Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht ten opzichte van u wanneer u een World Camps account aanmaakt of wanneer u de World Camps begint te gebruiken en blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd.

World Camps behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te beëindigen of uw account op te schorten in geval van ongeoorloofd, of vermoed ongeoorloofd gebruik van de Website, hetzij in strijd met deze Voorwaarden of anderszins. Indien World Camps deze Voorwaarden beëindigt, of uw account opschort om een van de redenen die in deze paragraaf worden uiteengezet, zal World Camps geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u hebben.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door termsconditionstemplate.net voor world-camps.org

Opdracht

World Camps kan deze Algemene Voorwaarden of een deel ervan zonder beperkingen overdragen. U mag deze Algemene Voorwaarden of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van Spanje, zonder effect te geven aan enige keuze of conflict van wettelijke bepalingen of regels.

Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit, of verband houdt met, deze Servicevoorwaarden of de Website zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van Spanje.